เมนูหลัก

การประเมินหน่วยงาน-ITA

การประเมินหน่วยงาน ITA 2563

วันที่ 2 ต.ค. 62 หมวดหมู่ ITA โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
แชร์

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้างหน่วยงาน
2. ข้อมูลผู้บริหาร
3. อำนาจหน้าที่
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ พันธกิจและยุทธศาสตร์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)

5 ข้อมูลการติดต่อ
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พรบ./พรก.
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
หนังสือราชการ สถ.

7 ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8 Q&A
9 Social network

    FacebooK อบต.เขาเจ็ดลูก


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

10 แผนดำเนินงานประจำปี
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

การปฏิบัติงาน

13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 

การให้บริการ

14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

17 E-Service
    เว็บบอร์ดร้องเรียน ร้องทุกข์

    Facebook อบต.เขาเจ็ดลูก

    สายตรงนายก

    สายตรงปลัด     


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการหาพัสดุ
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (สขร.1)
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (สขร.)


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

        ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
      เว็บบอร์ดร้องเรียน ร้องทุกข์

      Facebook อบต.เขาเจ็ดลูก

      สายตรงนายก

      สายตรงปลัด

  
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 กระดานสนทนา

 Facebook อบต.เขาเจ็ดลูก

 สายตรงนายก

 สายตรงปลัด


33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 การประชาคม


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
      มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ

      มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

      มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

      มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

      มาตรการป้องกันการรับสินบน

      มาตรการป้องกันการจัดระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

      มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

      ภาพกิจกรรมการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

      ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2563

      ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

  

แผนป้องกันการทุจริต

39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2563

       แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี2561 - 2564
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี (รอบ 6 เดือน)

       รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เอกสารทั้งหมด 0 ชุด

ไม่มีเอกสารแนบสำหรับข่าวนี้
กลับหน้ารวมข่าว การประเมินหน่วยงาน-ITA

0.02s. 1.00MB