นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 185 คน

เยี่ยมชม 15,454 คน

การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA)

การประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น LPA 2563

14 กรกฎาคม 2563 221 ครั้ง พรทิพย์ กาวิน แชร์  

เอกสารแนบ 5 ไฟล์
ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ.pdf6.23 MB ดาวน์โหลด
ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา.pdf6.81 MB ดาวน์โหลด
ด้านที่ 3 ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง.pdf795.39 KB ดาวน์โหลด
ด้านที่ 4 ด้านการบริการสาธารณะ.pdf1.42 MB ดาวน์โหลด
ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล.pdf6.35 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา