เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
ข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปี 2560อบต.วังงิ้ว ดงเจริญ พิจิตร
มาตรการมอบอำนาจอนุมัติอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
คู่มือปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพื่อเพิ่มเติมแผน ฉบับที่2 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
รายงานผลการดำเนินการประจำปีและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
ประกาศสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น ระดับชุมชนเมือง ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำงบประมาณ พ.ศ.2563ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
มาตราฐานภายในเพื่อป้องกันการทุจริตอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ใบลาปี 2563อบต.บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
ประกาศผล LPA ปี พ.ศ. 2562อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2562 รอบเดือนเมษายน-กันยายน 2562อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
แบบคำขอสนับสนุนกำลังสมาชิก อปพร.อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
แบบคำร้องขอสนับสนุนน้ำอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
แบบคำร้องแจ้งการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
รายงานงบการเงินประจำปี 2562 (2)อบต.ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร

ลำดับที่ 1-20 | 1/39 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.09s. 0.50MB