เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
รายงานข้อมูลฯการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563อบต.เขาเจ็ดลูก ทับคล้อ พิจิตร
ประกาศเปลี่ยนแปลงโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของพนักงานส่วนตำบลอบต.เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน งวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561- 30 กันยายน 2562ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในที่ทำการเทศบาลตำบลไผ่รอบทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในที่ทำการเทสบาลตำบลไผ่รอบทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อชำระภาษีป้ายทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคล เพื่อการติดต่อชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อของรับบริการ ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์ของเทศบาลตำบลไผ่รอบทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศเทศบาลตำบลไผ่รอบ เรื่องยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อติดต่อของรับบริการ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการเทศบาลตำบลไผ่รอบทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
สถิติการให้บริการอบต.วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร
การดำเนินการสรรหาพนักงานส่วนตำบลประเภททั่วไป และประเภทวิชาการอบต.วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังงิ้วใต้ เรื่อง ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563อบต.วังงิ้วใต้ ดงเจริญ พิจิตร
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายทุ่ง ที่ 413/2561 เรื่อง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดำเนินการรับเรื่องราวร้องทุกข์ ร้องเรียน รับข้อเสนอแนะ สอบถาม หรือเสนอความคิดเห็นจากประชาชน อบต.ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร
คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานอบต.ท้ายทุ่งอบต.ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนอบต.ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร

ลำดับที่ 81-100 | 5/47 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.11s. 0.50MB