เมนูหลัก

แผนงาน/รายงาน อปท.ในเครือข่าย

หัวข้ออปท.
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563 ไตรมาสที่ 3ทต.โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
รายงานการตรวจสอบการเงิน ประจำปี 2562ทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
งบแสดงสถานะทางการเงิน งบประมาณประจำปี 2562ทต.ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
ประกาศผล LPA ปี พ.ศ. 2562อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
รายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ปี พ.ศ.2562 รอบเดือนเมษายน-กันยายน 2562อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
คู่มือร้องเรียนร้องทุกข์อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
แบบคำขอสนับสนุนกำลังสมาชิก อปพร.อบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
แบบคำร้องขอสนับสนุนน้ำอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
แบบคำร้องแจ้งการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างทางสาธารณะอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
รายงานงบการเงินประจำปี 2562 (2)อบต.ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
รายงานงบการเงินประจำปี 2562 (1) อบต.ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
แบบคำร้องขอความช่วยเหลือ/แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
รายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทม.ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
คู่มือประชาชนอบต.ท่าบัว โพทะเล พิจิตร
การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้านทต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้านทต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
การแจ้งขุดดินทต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)ทต.ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร

ลำดับที่ 161-180 | 9/47 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.12s. 0.50MB