เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ

ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 กรณีโอนย้ายที่อยู่

แชร์

     เนื่องจากยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จึงทำให้อาจเสียสิทธิในการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุได้  จึงขอให้ผู้มีสิทธิ  ปฏิบัติดังนี้

    กรณีย้ายออกจากเขต อบต.เขาเจ็ดลูก

1.เมื่อผู้สูงอายุมีการย้ายทะเบียนบ้านออกจากเขต อบต.เขาเจ็ดลูก ไปยัง อบต.หรือเทศบาล แห่งใหม่ ต้องแจ้งให้ อบต.เขาเจ็ดลูก ทราบ (ขอความกรุณา)

2.ให้ผู้สูงอายุ ไปลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ. อบต.หรือเทศบาล แห่งใหม่  ทันที เพื่อมิให้เสียสิทธิ

    กรณีย้ายเข้าเขต อบต.เขาเจ็ดลูก

1.ให้ผู้สูงอายุ มาลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ณ.อบต.เขาเจ็ดลูก ทันที

2.ให้ผู้สูงอายุ แจ้งให้อบต.หรือเทศบาล แห่งเดิมทราบด้วย (ขอความกรุณา)


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ
0.02s. 0.50MB