เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ

ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

แชร์

          ด้วย  กระทรวงมหาดไทยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการเบิกจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แก่ผู้พิการที่รับเงินสด โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูกจะดำเนินการจ่ายเงิน ในวัน ศุกร์ ที่ 5 มิถุนายน 2563  สถานที่ ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 **หมายเหตุ** ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้พิการทราบ  ดังนี้

1.      กรณีคนพิการมารับเงินด้วนตนเอง ให้ใช้ใบสำคัญรับเงิน 1 คน /1 ใบสำคัญ (ลงชื่อคนพิการ ในช่องผู้รับเงิน)

2.      กรณีมอบอำนาจรับเงิน  ใช้เอกสารดังนี้

-          หนังสือมอบอำนาจ แนบ สำเนาบัตรคนพิการ  และ สำเนาบัตรประชาชนคนรับมอบอำนาจ

-          พยานในหนังสือมอบอำนาจ  เป็น กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน / ส.อบต

-          ใช้ใบสำคัญรับเงิน  1 คน / 1 ใบสำคัญ  ( ลงชื่อคนรับมอบอำนาจรับเงิน ในช่องผู้รับเงิน)

3.      ใบสำคัญรับเงิน และหนังสือมอบอำนาจ  ต้องใช้ตามแบบที่แนบมาให้  เท่านั้น  โดยติดต่อขอรับได้ที่ อบต.เขาเจ็ดลูก หรือที่ทำการกำนัน / ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน

 


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ
0.02s. 0.50MB