เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

แชร์

โครงการฝึกอบรมให้ความรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง กับชีวิตประจำวันและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2563
ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก จำนวนทั้งสิ้น 54 คน และการอบรมในวันนี้มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้ประชาชนระดับผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน เช่น การทำนิติกรรมต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ดิน
2. เพื่อให้ประชาชนระดับผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป รับทราบถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายเบื้องต้น
3. เพื่อให้ประชาชนระดับผู้นำท้องถิ่นและประชาชนทั่วไป สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ในชีวิต  ประจำวัน และสามารถแก้ไขกรณีพิพาทของคนในระดับท้องถิ่นได้โดยไม่ต้องนำคดีขึ้นสู่ศาล
4. เพื่อให้ประชาชนทั่วไปรับรู้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการและการมีส่วนร่วมของ ประชาชนในการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. เพื่อให้คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ทราบถึงบทบาทและหน้าที่ของตนตามระเบียบ กฎหมายและนำไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส
0.02s. 0.75MB