เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ

ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4

แชร์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก

เรื่อง  กำหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ รับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5

และคนพิการ รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4
เพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล

******************************

ตามนโยบายของรัฐบาล หลักการแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุอาศัยตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และ (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๖๐ และ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ และ (ฉบับ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙  

                   เพื่อให้ดำเนินการรับคำขอลงทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  หรือรับเงินเบี้ยความพิการ ตามนโยบายรัฐบาลฯ  ดังกล่าว  เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและทั่วถึง  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก  จึงขอกำหนดวัน  เวลา  และสถานที่รับขึ้นทะเบียนฯ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

 

                   จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน
 

                             ประกาศ  ณ  วันที่    1    เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2563

 

                                                                     กฤษณะ ก้อนแก้ว

(  นายกฤษณะ   ก้อนแก้ว  )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก


ภาพประกอบคลิกเพื่อ แสดงรูปภาพ

ภาพข่าวกิจกรรม


กลับหน้ารวม ข่าวสารและกิจกรรม-ข่าวเบี้ยยังชีพ
0.02s. 0.50MB