นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 212 คน

เยี่ยมชม 15,377 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 เม.ย. 64ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียประจำปี 2564 (ประจำเดือน มีนาคม) แชร์  
9 เม.ย. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 แชร์  
30 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียน ศพด.เขาเจ็ดลูก และกำหนดการเปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 1/2564 แชร์  
9 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียประจำปี 2564 (ประจำเดือน กุมภาพันธ์) แชร์  
15 ก.พ. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี 2564 และกำหนดวันเริ่มประชุมสมัยแรกประจำปี 2565 แชร์  
11 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์สื่อเพื่อป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แชร์  
3 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์ขยายกรอบเวลาแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) ของอบต.เขาเจ็ดลูก แชร์  
3 ก.พ. 64กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเขาเจ็ดลูก แชร์  
8 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียประจำปี 2563 (ประจำเดือน ธันวาคม)  แชร์  
6 ม.ค. 64ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564 แชร์  
6 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์งานบริการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก ประจำปี 2564 แชร์  
18 ธ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2563 แชร์  
16 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์รายการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
15 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียประจำปี 2563 (ประจำเดือน พฤศจิกายน)  แชร์  
1 ธ.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
10 พ.ย. 63ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียประจำปี 2563 (ประจำเดือน ตุลาคม) แชร์  
20 ต.ค. 63ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
12 ต.ค. 63ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียประจำปี 2563 (ประจำเดือน กันยายน) แชร์  
2 ต.ค. 63ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียประจำปี 2563 (ประจำเดือน สิงหาคม)  แชร์  
11 ส.ค. 63บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 60 รายการ
เปลี่ยนภาษา