เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563730 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์มาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 พร้อมทั้งแจกหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า)730 มี.ค. 63
ประชุมชี้แจงมาตรการและแนวทางป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019630 มี.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ มาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร1126 มี.ค. 63
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพื่อเพิ่มเติมแผน ฉบับที่2 2563726 มี.ค. 63
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก สมัยแรก ประจำปี 2563916 มี.ค. 63
สื่อความรู้ (อินโฟกราฟฟิก) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)444 มี.ค. 63
การแจ้งเตือนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 224 มี.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูกเรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25633026 ก.พ. 63
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพื่อเปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 25632219 ก.พ. 63
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพื่อเพิ่มเติมแผน ฉบับที่1 25631219 ก.พ. 63
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก1724 ม.ค. 63
ประหยัดน้ำ คุณทำได้4314 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562316 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์งานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก372 ม.ค. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 25624826 ธ.ค. 62
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2563499 ธ.ค. 62
ประกาศ รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)7629 พ.ย. 62
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐5729 พ.ย. 62
ประกาศอบต.เขาเจ็ดลูก เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 25625326 พ.ย. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB