เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ มาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิจิตร626 มี.ค. 63
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพื่อเพิ่มเติมแผน ฉบับที่2 2563326 มี.ค. 63
ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก สมัยแรก ประจำปี 2563716 มี.ค. 63
สื่อความรู้ (อินโฟกราฟฟิก) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)394 มี.ค. 63
การแจ้งเตือนการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 214 มี.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูกเรื่องเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 25632926 ก.พ. 63
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพื่อเปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 25631919 ก.พ. 63
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพื่อเพิ่มเติมแผน ฉบับที่1 25631219 ก.พ. 63
การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก1724 ม.ค. 63
ประหยัดน้ำ คุณทำได้4014 ม.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562316 ม.ค. 63
ประชาสัมพันธ์งานบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก372 ม.ค. 63
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 25624426 ธ.ค. 62
โครงการฝึกอบรมจัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ปี 2563479 ธ.ค. 62
ประกาศ รับสมัครสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)7229 พ.ย. 62
ประกาศกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอให้ผู้ประสงค์ทำการเจาะน้ำบาดาลหรือใช้น้ำบาดาล ให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ. ๒๕๒๐5529 พ.ย. 62
ประกาศอบต.เขาเจ็ดลูก เรื่อง เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 25625126 พ.ย. 62
ประชาสัมพันธ์ขอให้ประชาชนทุกท่าน ตรวจสอบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดย อบต.เขาเจ็ดลูกได้ จัดส่งแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ติดประกาศประชาสัมพันธ์ ณ. ที่ทำการกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้านในตำบลเขาเจ็ดลูก แล้ว และติดประกาศ ณ อบต.7120 พ.ย. 62
กิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เทศกาลชมดอกกระเจียวยักษ์ 62 8213 พ.ย. 62
การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540443 ต.ค. 62
ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB