เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - แสดงทั้งหมด

หัวข้ออ่านวันที่
ประชาสัมพันธ์ ช่องทางในการแจ้งข่าวสาร ผ่าน Line Official Account “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784”821 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ มาตรการจัดการขยะในช่วงสถานการณ์การระบาด COVID-191021 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียประจำปี 2563 (ประจำเดือน ธันวาคม) 168 ม.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง ประกาศใช้ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง การบริหารกิจการประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2550 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2564166 ม.ค. 64
ประชาสัมพันธ์งานบริการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก ประจำปี 2564196 ม.ค. 64
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 25639018 ธ.ค. 63
รณรงค์และป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.25647218 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์รายการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 25642116 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียประจำปี 2563 (ประจำเดือน พฤศจิกายน) 2415 ธ.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ 2563311 ธ.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียประจำปี 2563 (ประจำเดือน ตุลาคม)3810 พ.ย. 63
ประชาสัมพันธ์ “โครงการ คนละครึ่ง”4622 ต.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง การประกาศใช้แผนการดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25643620 ต.ค. 63
ประกาศ เฝ้าระวัง "พายุดีเปรสชัน (ระดับ2) ฉบับที่ 1 ลงวันที่ 15 ตุลาคม 25637416 ต.ค. 63
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖416814 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียประจำปี 2563 (ประจำเดือน กันยายน)3512 ต.ค. 63
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2565487 ต.ค. 63
รายงานผลคะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ 2563412 ต.ค. 63
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานระบบบำบัดน้ำเสียประจำปี 2563 (ประจำเดือน สิงหาคม) 402 ต.ค. 63
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก เรื่อง การประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25644030 ก.ย. 63
ลำดับที่ 1-20 | 1/7 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB