เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ประจำปีงบประมาณ 25632222 พ.ค. 63
การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานสาวนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป4712 พ.ย. 61
คำรับรองการปฏิบัติราชการ4412 พ.ย. 61
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต4012 พ.ย. 61
แผนดำเนินงานคุณธรรมในองค์กร4712 พ.ย. 61
กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกัน การทุจ ริตและการสร้างเครือข่ายในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ องค์ฏารบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก4712 พ.ย. 61
เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้5412 พ.ย. 61
แนวทางปฎิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต449 พ.ย. 61
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต439 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB