เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกิจกรรมส่งเสริมความโปร่งใส

หัวข้ออ่านวันที่
การประชุมคณะผู้บริหาร พนักงานสาวนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไป2912 พ.ย. 61
คำรับรองการปฏิบัติราชการ2912 พ.ย. 61
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต2212 พ.ย. 61
แผนดำเนินงานคุณธรรมในองค์กร2912 พ.ย. 61
กิจกรรมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในการป้องกัน การทุจ ริตและการสร้างเครือข่ายในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ องค์ฏารบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก2912 พ.ย. 61
เจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้2412 พ.ย. 61
แนวทางปฎิบัติเรื่องร้องเรียนการทุจริต239 พ.ย. 61
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต239 พ.ย. 61
ลำดับที่ 1-8 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB