นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 193 คน

เยี่ยมชม 15,373 คน

เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
16 เม.ย. 64ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลเจ็ดลูก แชร์  
4 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์ "ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุจากเทศบาล/อบต. แล้วย้ายทะเบียนบ้าน" แชร์  
3 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์กำหนดการ ออกจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน มีนาคม 2564 แชร์  
14 ต.ค. 63ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 แชร์  
7 ต.ค. 63การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2565 แชร์  
10 ก.ย. 63ประกาศเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือนกันยายน 2563 แชร์  
24 ก.ค. 63ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงิน กลุ่มเปราะบาง 3,000 บาท (เงินสด) แชร์  
12 มิ.ย. 63เว็ปไซต์ตรวจสอบข้อมูลคนพิการรับเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการ COVID-19  แชร์  
2 มิ.ย. 63ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  แชร์  
20 พ.ค. 63ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2564 กรณีโอนย้ายที่อยู่ แชร์  
30 ม.ค. 63ประชาสัมพันธ์เบี้ยยังชีพคนพิการ แชร์  
30 ต.ค. 62ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ  แชร์  
30 ต.ค. 62ประกาศการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปีงบประมาณ 2563 เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา