เมนูหลัก

เกี่ยวกับ อบต. - บทบาทและหน้าที่

ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริห ารส่วนตำบล และงานราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรื อส่วนราชการใดในองค์การ บริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชก ารของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วน ตำบลให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการขององค์ก ารบริหารส่วนตำบล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย แบ่งงานภายในออกเป็ น 3 งานดังนี้

1.1 งานสารบรรณ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานสารบรรณของ อบต. งานตรวจสอบแสดงรายการเดี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ รับ - ส่ง หนังสือต่างๆจัดทำคำสั่งและประกาศของ อบต. พิมพ์ดีด การผลิตเอกสารและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
1.2 งานบริหารงานบุคคล มีหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป งานการบริหารงาน บุคคล การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนระดับ การจัดทำทะเบียนประวัติพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างและการพัฒนาบุ คลากร งานรับรองและพิธีการต่างๆ งานธุรการ งานสารบรรณ งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย งานเลือกตั้ง งานกิจการสภา และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
1.3 งานนโยบายและแผนงาน มีหน้าที่เกี่ยวกับงานศูนย์ข้อมูลตำบล งานจัดทำแผนพัฒนาตำบล การประสานแผนงานและงบประมาณกับหน่วยงานท ี่เกี่ยวข้อง และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
1.4 งานสุขาภิบาลทั่วไป มีหน้าที่เกี่ยวกับงานปฏิบัติตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 รวมทั้งการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ การรับคำขอใบอนุญาตต่างๆและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบ หมาย
1.5 งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับงานกฏหมายและคดี การทำนิติกรรมสัญญา ร่างกฎหมาย แก้ไขเพิ่มเติมกฏหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ ตีความและวินิจฉัยปัญหากฎหมาย รวบรวมพยานหลักฐาน การสอบสวนตรวจพิจารณษดำเนินการเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ การร้อ งทุกข์ หรืออุทรณ์ การดำเนินการทางคดี และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
1.6 งานชุมชนและสวัสดิการสังคม มีหน้าที่เกี่ยวกับ งานสวัสดิการสังคม วานส่งเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน งานจัดตั้งศูนย์เยาวชนฝึกอ บรมประชาชนในด้านอาชีพต่างๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้ชุมชนและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ที่ได้รับมอบ หมาย & ;nbs p;
1.7 งานส่งเสริมการเกษตร มีหน้าที่เกี่ยวกับศึกษาค้นคว้า ทดลองและวิเคราะห์ทางการเกษตร เช่น การเพาะปลูก การปรับปรุงพันธ์ การขยายพันธุ์ การปรับปรุงวิธีการผลิต การใช้ปุ๋ย การเก็บรักษาส่งเสริมด้านปศุสัตว์ ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์และให้คำปรึกษา แนะนำ อบรม และส่งเสริมวิชาการทางด้านเกษตรกรในทุกด้านให้แก่ประชาชน และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้าง การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสารทางการเงินการตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกางานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบเเทน เงินบำเหน็จบำนาญ เงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบฐานะทางการเงิน การจัดสรรเงินต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภททะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่างๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน งานจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี การพัฒนาการจัดเก็บราย ได้ งานเกี่ยวกับการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

2.1 งานพัฒนารายได้ มีหน้าที่เกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม วางแผนและจัดทำโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของ อบต.การเร่ง รัดเก็บรายได้และหนี้สิน การเก็บข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและข้อมูลแผนที่ทุกประเภท และงา นอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
2.2 งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชี การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน การรับเงิน - ส่งเงิน การรักษาเงินทุกประเภทขององค์การบริหารส่วนตำบล งานสารบรรณ การจัดซื้อ จัดจ้าง การรับจ่ายพัสดุ เก็บรักษาพัสดุ ให้บริการข้อมูลทางการเงิน และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบการก่อสร้าง งานควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติ งานก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างแบะซ่อมบำรุงงานสาธารณูปโภค และสาธารณูปการต่างๆงานผังเมืองและงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ ได้รับมอบ หมาย แบ่งงานภายในออกเป็น 2 งาน คือ

3.1 งานก่อสร้างและควบคุมอาคาร มีหน้าที่เกี่ยวกับสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบและประมาณราคาโครงสร้างการก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่กำหนด การตรวจสอบควบคุมพิจารณาออกใบอนุญาตก่อสร้าง ต่อเติม รื้อถอนเกี่ยวกับอาคาร ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 การตรวจตราดำเนินการกับผู้ละเมิดกฎหมายและข้อบังคับตำบล การคว บคุมการใช้ประโยชน์ในที่ดินให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติผังเมือง พ.ศ.2518 และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
3.2 งานสาธารณูปโภคและผังเมือง มีหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผนดำเนินการ ดูแลรักษาและซ่อมแซมบำร ุง สาธารณูปโภค ทางระบายน้ำ ไฟฟ้าสาธารณะระบบประปา ระบบเสียง หอกระจายข่าว ตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการก่อสร้ าง และบำรุงรักษาสาธารณูปโภคต่างๆ รวมทั้งงานด้านอาคารสถานที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทั้งอาคารส ำนักงานและ อาคารหรือทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วย งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมายตรวจสอบการปฏิบัติงานเรื่องสาธารณูปโภคและ ผังเมือง ประมวลวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ สำรวจข้อมูลให้ได้เป็นตาราง กราฟ แผนภาพ และอื่นๆ เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดทำรายงานและวางหรือจัดทำผังเมืองต่าง ๆทั้งผัง เมืองภาค ผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ ตรวจสอบข้อเท็จจริง เพื่อพิจารณาแก้ไขปัญหาด้านผังเมืองและงานสาธารณูปโภคและงานอื่ นๆที่เกี่ยว ข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

อบต. มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2542)

1. พัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม (มาตรา 66)
2. มีหน้าที่ต้องทำตามมาตรา 67 ดังนี้

- จัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก
- การรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล
- ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
- ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
- ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
- ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ
- คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอบหมาย
- 3. มีหน้าที่ที่อาจทำกิจกรรมในเขต อบต. ตามมาตรา 68 ดังนี้
- ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภคและการเกษตร
- ให้มีและบำรุงไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
- ให้มีและบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
- ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุม การกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจและสวนสาธารณะ
- ให้มีและส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร และกิจการสหกรณ์
- ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
- บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
- การคุ้มครองดูแลและรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิ น
- หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ อบต.
- ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
- กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
- การท่องเที่ยว
- การผังเมือง

อำนาจหน้าที่ตามแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกค รองท้องถิ่น พ.ศ. 2542 กำหนดให้ อบต.มี อำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเองตามมาตรา 16 ดังนี้
1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณูปโภค และการก่อสร้างอื่นๆ
5. การสาธารณูปการ
6. การส่งเสริม การฝึก และการประกอบอาชีพ
7. คุ้มครอง ดูแล และบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัด และการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การจัดให้มี และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกำจัดมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดให้มี และควบคุมสุสาน และฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มี และควบคุมการฆ่าสัตว์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพ และสาธราณสถานอื่นๆ
24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การข่นส่ง และการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร

1. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
2. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอกภัยในชีวิต และ ทรัพย์สิน
3. กิจอื่นใด ที่เป็นผลประโยชน์ของประชาชนในื้องถิ่นตามที่คระกรรมการประกาศกำหนด

0.03s. 0.75MB