นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 223 คน

เยี่ยมชม 15,272 คน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์


" ชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจ
ชีวิตสดใส ปลอดภัยจากสารพิษ พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ผลิต
คุ้มครองชีวิตผู้บริโภค พัฒนาสู่ความยั่งยืน "ยุทธศาสตร์

1. การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันภาคการเกษตร สินค้าข้าวและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
1.1 กลยุทธ์การพัฒนาการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการเกษตร สินค้าข้าว
1.2 กลยุทธ์ด้านกระบวนการเรียนรู้ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

2. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง
2.1 กลยุทธ์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง

3. การพัฒนาส่งเสริม สนับสนุนด้านสุขภาพ สาธารณสุขและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
3.1 กลยุทธ์การพัฒนาด้านสาธารณสุข การมีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสุขภาพที่ดี
3.2 กลยุทธ์การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งพาตนเอง
3.3 กลยุทธ์การเสริมสร้างความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และความสงบเรียบร้อยในชุมชน

4. การพัฒนาด้านการบริหารจัดการองค์กรและการบริหารจัดการกิจการบ้านเมืองที่ดี
4.1 กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพบริการ และการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ
4.2 กลยุทธ์การเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร

5. การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน
5.1 กลยุทธ์การส่งเสริม สนับสนุนระบบการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
5.2 กลยุทธ์การส่งเสริม สนับสนุนทางด้านศาสนา อนุรักษ์ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น
เปลี่ยนภาษา