นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 162 คน

เยี่ยมชม 15,456 คน

สมาชิกสภา

ผู้บริหารส่วนสภา

 • นายบุญรอด สุชัยสง

  ประธานสภาอบต.เขาเจ็ดลูก

 • นายประสิทธิ์ ใบกุหลาบ

  รองประธานสภาอบต.เขาเจ็ดลูก

 • นางรุ่งทิพย์ แก้วประเสริฐกุล

  เลขานุการสภาอบต.เขาเจ็ดลูกสมาชิกสภา

 • นายทองดี พระเพชร

  ส.อบต. หมู่ที่ 1

 • นายอัมพร บางหลวง

  ส.อบต. หมู่ที่ 2

 • นายสนิท วิมลพันธ์

  ส.อบต. หมู่ที่ 3

 • นายบุญชู กาละโก

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายบุญเทือง อุ้ยตา

  ส.อบต. หมู่ที่ 4

 • นายณรงค์ บุญคุ้ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นางฉวี จีนบางช้าง

  ส.อบต. หมู่ที่ 5

 • นางอรุน ใบกุหลาบ

  ส.อบต. หมู่ที่ 6

 • นายพรมมา สิงทองคำ

  ส.อบต. หมู่ที่ 7

 • นายจำรัส บุญเทียน

  ส.อบต. หมู่ที่ 8

 • นายอู๊ด มีขวัญ

  ส.อบต. หมู่ที่ 9

 • นายมนู ฮวดหอม

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นางปราณี ดาวเรือง

  ส.อบต. หมู่ที่ 10

 • นายโชลม ขุนยิ้ม

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายวินัย หมื่นสท้าน

  ส.อบต. หมู่ที่ 11

 • นายนัฐพร กล่ำทวี

  ส.อบต. หมู่ที่ 12เปลี่ยนภาษา