เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายกฤษณะ ก้อนแก้ว

  นายกอบต.เขาเจ็ดลูก

  056-904833 ต่อ 101

 • นายละเด่น เครือแก้ว

  รองนายกอบต.เขาเจ็ดลูก

  056-904833 ต่อ 102

 • นายบุญเลื่อน อุ่นหลาบ

  รองนายกอบต.เขาเจ็ดลูก

  056-904833 ต่อ 102

 • นายแฉล้ม สุทธิโชติ

  เลขานุการนายกอบต.เขาเจ็ดลูก

  056-904833 ต่อ 1020.01s. 0.50MB