นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 201 คน

เยี่ยมชม 15,453 คน

ส่วนราชการ

ผู้บริหารส่วนราชการ

 • นางรุ่งทิพย์ แก้วประเสริฐกุล

  ปลัดอบต.เขาเจ็ดลูก

  056-904-833 ต่อ 103สำนักปลัด

 • นางรุ่งทิพย์ แก้วประเสริฐกุล

  ปลัดอบต.รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด

  056-904-833 ต่อ 103

 • นางสาวสุนิสา พรมหาร

  นิติกรชำนาญการพิเศษ

  056-904-833 ต่อ 108

 • นายจุฑาวัฒน์ ผดุงนึก

  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

  056-904-833 ต่อ 106

 • นางสาวนิรมล บุญเทียน

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

  056-904-833 ต่อ 107

 • นางสาวทัศนีย์ ยะเขตร์กรณ์

  นักวิเคราะห์ฯชำนาญการ

  056-904-832

 • นางสาวพรทิพย์ กาวิน

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  056-904-833 ต่อ 108

 • นางสาวจารุวรรณ แหลมนาค

  นักจัดการงานทั่วไป

  056-904-833 ต่อ 107

 • นางสาวสราวตี วันแก้ว

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  056-904-833 ต่อ 106

 • นายสมนึก เถื่อนคุ้ม

  คนงานทั่วไป

  056-904-833

 • นางมนัส ลืออ้าย

  นักการภารโรง

  056-904-833

 • นายวิชชุเทพ สุริยะ

  คนงานทั่วไป

  056-904-833

 • นายยุทธนา แสงปาน

  คนงานเกษตร

  056-904-833

 • นายสมศักดิ์ ดิษฐสุข

  คนสวน

  056-904-833

 • นายเอกชน ผมน้อย

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

  056-904-833 ต่อ 106

 • นางสาวบังอร ลาดตะกั่ว

  คนงานทั่วไป

  056-904-833

กองคลัง

 • นายผดุงศักดิ์ สวัสดี

  นักวิชาการพัสดุฯรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

  056-904-832 / 056-904-833 ต่อ 104

 • นายผดุงศักดิ์ สวัสดี

  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

  056-904-832 / 056-904-833 ต่อ 104

 • นางสาวอารีย์รัตน์ จันทวงค์

  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  056-904-832 / 056-904-833 ต่อ 104

 • นางสาวมัตติยา คงวิชา

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

  056-904-832 / 056-904-833 ต่อ 104

 • นางจันทนา วิมลพันธ์

  นักวิชาการจัดเก็บรายได้

  056-904-832 / 056-904-833 ต่อ 104

 • นางนภัทสร บำรุงสวัสดิ์

  ผช.จพง.การเงินและบัญชี

  056-904-832 / 056-904-833 ต่อ 104

 • นางสาวพรรณปพร ชำนิเขตกิจ

  ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

  056-904-832 / 056-904-833 ต่อ 104

 • นางสาวพชรกมล ดียิ้ม

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  056-904-832 / 056-904-833 ต่อ 104

กองช่าง

 • นายยุทธกิจ กล่ำทวี

  ผู้อำนวยการกองช่าง

  056-904-833 ต่อ 105

 • นายวัชรินทร์ พุ่มแก้ว

  ผช.นายช่างโยธา

  056-904-833 ต่อ 105

 • นางปิยนุช ท้วมโชติ

  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

  056-904-833 ต่อ 105

 • นายกิตติพิชญ์ ด้วงหิรัญ

  ผช.ช่างไฟฟ้า

  056-904-833 ต่อ 105

 • นายธวัชชัย แจ่มผล

  คนงานทั่วไป

  056-904-833

กองการศึกษาฯ

 • นางรุ่งทิพย์ แก้วประเสริฐกุล

  ปลัดอบต.รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

  056-904-833 ต่อ 103

 • นายเอกชัย ไพศาล

  นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ

  056-904-833 ต่อ 107

 • นางน้ำทิพย์ ขำจุ่น

  ครู คศ.2

  056-904-833

 • นางสาวอภิญญา ผมน้อย

  ครู คศ.1

  056-904-833

 • น.ส.กรัณย์พัจน์ พรมสุวรรณ์

  ครู คศ.1

  056-904-833

 • นางสาวมนัสดา นิลคล้าย

  ผู้ดูแลเด็ก

  056-904-833 ต่อ 107

 • นายสมพร พุทธสร

  คนงานทั่วไป

  056-904-833เปลี่ยนภาษา