เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓19
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563314
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563217
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน315
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 256318
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล454

ลำดับที่ 1-6 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB