เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - ความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2563113
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2563119
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563114
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ 2563110
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2563111
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563110
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563112
มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2563110
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2563112
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ 2563112
การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก ประจำปีงบประมาณ 2563113
มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563112
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563110
แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563110
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2563 113
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี2561 - 25641056

ลำดับที่ 1-16 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB