เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แสดงทั้งหมด

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564324
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2563254
ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓134
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563342
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี2563139
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี2563149
รายงานแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 งวดที่ 1 (ตุลาคม-มีนาคม)142
ประกาศการใช้แผนการดำเนินงานจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563157
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพื่อเพิ่มเติมแผน ฉบับที่2 2563196
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565)เพื่อเปลี่ยนแปลงแผน ฉบับที่ 1 2563170
ประกาศการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพื่อเพิ่มเติมแผน ฉบับที่1 2563171
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2563247
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 25631315
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ 2563138
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2563134
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563132
มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563135
คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน346
มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2563137
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร ประจำปีงบประมาณ 2563137

ลำดับที่ 1-20 | 1/2 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB