เมนูหลัก

บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

คู่มืออำนวยความสะดวกของอบต.เขาเจ็ดลูก(1)

วันที่ 13 ม.ค. 63 หมวดหมู่ คู่มือประชาชน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
แชร์

เอกสารทั้งหมด 20 ชุด

14.การขอรับบำเหน็จตกทอด กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษฯ.pdf300.55 KB
15.การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf290.72 KB
16. การขอรับบำเหน็จปกติของทายาท กรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม.pdf294.41 KB
17.กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมฯ.pdf298.45 KB
18.การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น.pdf296.91 KB
19. การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.pdf294.72 KB
.ประกาศเพิ่มเติม.pdf178.72 KB
1.การโอนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf309.73 KB
2.การแก้ไขเปลี่ยนแปลงการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน ระยะที่ 1.pdf325.62 KB
3.การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf311.36 KB
4.การออกใบแทนใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน.pdf312.02 KB
5.การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf315.77 KB
6.การจดทะเบียนพาณิชย์ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญฯ.pdf320.82 KB
7.การจดทะเบียนพาณิชย์ .ปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf313.63 KB
8.การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน กรณีผู้ขอจดทะเบียนฯ.pdf314.26 KB
9.การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา.pdf310.58 KB
10.การจดทะเบียนพาณิชย์ เลิกประกอบพาณิชยกิจกรณีผู้ขอจดทะเบียนฯ.pdf307.58 KB
11.การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์.pdf326.89 KB
12.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ.pdf323.62 KB
13.การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ.pdf322.42 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

0.01s. 0.75MB