เมนูหลัก

บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

คู่มืออำนวยความสะดวกของอบต.เขาเจ็ดลูก(2)

วันที่ 13 ม.ค. 63 หมวดหมู่ คู่มือประชาชน โดย เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
แชร์

เอกสารทั้งหมด 20 ชุด

36 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22.pdf361.09 KB
37.การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf394.49 KB
38.การแจ้งขุดดิน.pdf346.53 KB
39.การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ.pdf365.45 KB
20.การรับชำระภาษีป้าย.pdf300.89 KB
21.การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน.pdf299.00 KB
22.การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่.pdf326.00 KB
23.การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์.pdf326.06 KB
24 .การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน (ค ลักษณะที่1. ง และ จ ลักษณะที่1).pdf361.94 KB
25 .การออกใบรับแจ้งการประกอบกิจการสถานที่เก็บรักษาน้ำมัน ลักษณะที่สอง.pdf352.73 KB
26 .การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๑ ขั้นตอนการแจ้งการทดสอบและตรวจสอบ.pdf330.77 KB
27.การทดสอบถังครบวาระ ระยะที่ ๒ ขั้นตอนการเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบ.pdf320.79 KB
28 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf341.25 KB
29.การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32.pdf354.46 KB
30.การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน.pdf341.04 KB
31 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21.pdf395.96 KB
32 .การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร.pdf362.07 KB
33 .การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า - ออกของรถฯ.pdf374.27 KB
34 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21.pdf392.98 KB
35 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33.pdf348.76 KB
กลับหน้ารวมข่าว บริการประชาชน-คู่มือประชาชน

0.02s. 0.50MB