นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 199 คน

เยี่ยมชม 15,310 คน

ประวัติ/สภาพทั่วไป
“เขาเจ็ดลูก” หรือ “ตำบลเขาเจ็ดลูก” จากการศึกษาพบว่า น่าเป็นการเรียกชื่อตามลักษณะที่เด่นชัดส่วนหนึ่งของพื้นที่ โดยพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นเชิงเขาที่เรียงติดต่อกันซึ่งสา มารถนับได้จำนวน 7 ลูก จึงได้นำเอาจำนวนของเชิงเขาที่เรียงติดต่อกันซึ่งมีจำนวน 7 ลูก อันเป็นลักษณะเด่นของพื้นที่ มาตั้งเป็นชื่อของพื้นที่ที่ใช้เรียกกันจนถึงปัจจุบันว่า “เขาเจ็ดลูก” หรือ “ตำบลเขาเจ็ดลูก”

“ตำบลเขาเจ็ดลูก” เป็นตำบลหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2526 ได้มีการแยกพื้นที่การปกครองของอำเภอตะพานหิน ออกจากพื้นที่การปกครองใหม่ คือ “กิ่งอำเภอทับคล้อ” จากที่ได้มีการแบ่งแยกพื้นที่จากการปกครองของอำเภอตะพานหินออกม าเป็นกิ่งอำเภอทับคล้อนี้เอง จึงทำให้ตำบลเขาเจ็ดลูกถูกแยกออกมาเป็นตำบลหนึ่งในเขตพื้นที่กา รปกครองของ “กิ่งอำเภอทับคล้อ” ซึ่งปัจจุบันก็คือ “อำเภอทับคล้อ” นั่นเอง

ที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลเขาเจ็ดลูกทางทิศเหนือของอำเภอทับคล้อไปเป็นระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 93.184 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตำบลต่างๆ ดังนี้


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
ทิศใต้ติดต่อกับต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ทิศตะวันออกติดต่อกับต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
ทิศตะวันตกติดต่อกับต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่ของตำบลเขาเจ็ดลูกสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1) ที่ราบลุ่ม เป็นลักษณะของพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเขาเจ็ดลูก เหมาะกับการทำนา
2) ที่ราบลุ่มเชิงเขา มีลักษณะเป็นพื้นที่เนินสูง เหมาะกับการทำไร่


ลักษณะภูมิอากาศ

มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว


ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินเหนียว ดินร่วนปนทราย พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว ปลูกข้าวโพด อ้อย ฯ


ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ คลองม่วง คลองสายยางรุ้ง คลองใดวน คลองใดน้ำขุ่น


ลักษณะของไม้และป่าไม้

ในพื้นที่อยู่ในเขตป่าชุมชนบางส่วน


จำนวนประชากรในตำบล

จำนวนประชากรในตำบล
จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวม
1บ้านเขาเจ็ดลูก 241 222 463
2บ้านเขาตะพานนาก 392 405 797
3บ้านเขาดิน 542 534 1,076
4บ้านจิตเสือเต้น 321 331 652
5บ้านใดวน 271 271 542
6บ้านเขาโล้น 311 274 585
7บ้านหนองขนาก 412 429 841
8บ้านนิคม 495 510 1,005
9บ้านเขาหม้อ 31 39 70
10บ้านใดน้ำขุ่น 201 231 432
11บ้านเนินพวง 213 250 463
12บ้านยางสามต้น 241 245 486

หมายเหตุ ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนและบัตรอำเภอทับคล้อ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เปลี่ยนภาษา