เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพทั่วไปที่ตั้งและอาณาเขต

ตำบลเขาเจ็ดลูกทางทิศเหนือของอำเภอทับคล้อไปเป็นระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 93.184 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดกับพื้นที่ตำบลต่างๆ ดังนี้


อาณาเขตติดต่อ
ทิศเหนือติดต่อกับต.หนองปล้อง อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
ต.หนองพระ อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
ทิศใต้ติดต่อกับต.เขาทราย อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร
ทิศตะวันออกติดต่อกับต.ท้ายดง อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก
ทิศตะวันตกติดต่อกับต.หนองพยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร
ต.วังหลุม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร

ลักษณะภูมิประเทศ

ลักษณะพื้นที่ของตำบลเขาเจ็ดลูกสามารถแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ
1) ที่ราบลุ่ม เป็นลักษณะของพื้นที่ส่วนใหญ่ของตำบลเขาเจ็ดลูก เหมาะกับการทำนา
2) ที่ราบลุ่มเชิงเขา มีลักษณะเป็นพื้นที่เนินสูง เหมาะกับการทำไร่


ลักษณะภูมิอากาศ

มี 3 ฤดู ได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว


ลักษณะของดิน

ลักษณะของดินในพื้นที่เป็นดินเหนียว ดินร่วนปนทราย พื้นราบเหมาะแก่การเพาะปลูกข้าว ปลูกข้าวโพด อ้อย ฯ


ลักษณะของแหล่งน้ำ

มีแหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน ได้แก่ คลองม่วง คลองสายยางรุ้ง คลองใดวน คลองใดน้ำขุ่น


ลักษณะของไม้และป่าไม้

ในพื้นที่อยู่ในเขตป่าชุมชนบางส่วน


จำนวนประชากรในตำบล

จำนวนประชากรในตำบล
จำนวนประชากร (คน)
หมู่ที่ชื่อหมู่บ้านชายหญิงรวม
1บ้านเขาเจ็ดลูก 241 222 463
2บ้านเขาตะพานนาก 392 405 797
3บ้านเขาดิน 542 534 1,076
4บ้านจิตเสือเต้น 321 331 652
5บ้านใดวน 271 271 542
6บ้านเขาโล้น 311 274 585
7บ้านหนองขนาก 412 429 841
8บ้านนิคม 495 510 1,005
9บ้านเขาหม้อ 31 39 70
10บ้านใดน้ำขุ่น 201 231 432
11บ้านเนินพวง 213 250 463
12บ้านยางสามต้น 241 245 486

หมายเหตุ ข้อมูลจากสำนักงานทะเบียนและบัตรอำเภอทับคล้อ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560
0.01s. 0.50MB