เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - ประวัติตำบล“เขาเจ็ดลูก” หรือ “ตำบลเขาเจ็ดลูก” จากการศึกษาพบว่า น่าเป็นการเรียกชื่อตามลักษณะที่เด่นชัดส่วนหนึ่งของพื้นที่ โดยพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะเป็นเชิงเขาที่เรียงติดต่อกันซึ่งสา มารถนับได้จำนวน 7 ลูก จึงได้นำเอาจำนวนของเชิงเขาที่เรียงติดต่อกันซึ่งมีจำนวน 7 ลูก อันเป็นลักษณะเด่นของพื้นที่ มาตั้งเป็นชื่อของพื้นที่ที่ใช้เรียกกันจนถึงปัจจุบันว่า “เขาเจ็ดลูก” หรือ “ตำบลเขาเจ็ดลูก”

“ตำบลเขาเจ็ดลูก” เป็นตำบลหนึ่งซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่การปกครองของอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2526 ได้มีการแยกพื้นที่การปกครองของอำเภอตะพานหิน ออกจากพื้นที่การปกครองใหม่ คือ “กิ่งอำเภอทับคล้อ” จากที่ได้มีการแบ่งแยกพื้นที่จากการปกครองของอำเภอตะพานหินออกม าเป็นกิ่งอำเภอทับคล้อนี้เอง จึงทำให้ตำบลเขาเจ็ดลูกถูกแยกออกมาเป็นตำบลหนึ่งในเขตพื้นที่กา รปกครองของ “กิ่งอำเภอทับคล้อ” ซึ่งปัจจุบันก็คือ “อำเภอทับคล้อ” นั่นเอง


0.01s. 0.50MB