เมนูหลัก

เกี่ยวกับตำบล - สภาพสังคม


การศึกษา

ตำบลเขาเจ็ดลูกมีสถานศึกษาอยู่ในตำบล จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย

1) โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 6 แห่ง
2) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 1 แห่ง
3) ศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 1 แห่ง


สาธารณสุข

หน่วยบริหารด้านสาธารณสุขที่เป็นหน่วยงานของทางราชการในตำบลเขาเจ็ดลูก มีจำนวน 2 แห่ง คือ
- โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล จำนวน 2 แห่ง

1. ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 8 บ้านนิคม เดิมก็คือ สถานีอนามัยตำบลเขาเจ็ดลูก ที่ได้รับการยกระดับในการให้บริการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล
2. ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 บ้านเขาเจ็ดลูก เดิมก็คือ สถานีอนามัยบ้านเขาเจ็ดลูก ที่ได้รับการยกระดับในการให้บริการเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล0.01s. 0.50MB