นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจ็ดลูก
081-972-0454

ออนไลน์ 406 คน

เยี่ยมชม 15,403 คน

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
8 ม.ค. 63มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
8 ม.ค. 63มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ ประจำปีงบประมาณ 2563  แชร์  
8 ม.ค. 63มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
8 ม.ค. 63มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
8 ม.ค. 63มาตรการป้องกันการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
6 ม.ค. 63มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
6 ม.ค. 63มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
26 ธ.ค. 62 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
ลำดับ 1-8 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 8 รายการ
เปลี่ยนภาษา